26 Eylül Cumartesi / Salon C
Oturum Başkanı: Gupse Adalı
10:00-10:15 S-023 Kronik hepatit B hastalarımızın demografik özellikleri ile karaciğer biyopsi sonuçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi / Atilla Bulur
10:15-10:30 S-024 Karaciğer Transplantasyon Hazırlığında Portal Ven Trombozu Prevelansı ve Portal Ven Trombozu Risk İndeksi / Aylin Acar
10:30-10:45 S-025 Çocukluk çağı şişmanlığında tri-ponderal kitle ölçeği ile alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının ilişkisi / Bahar Özcabı
10:45-11:00 S-026 Diyabetik hastada non alkolik yağlı karaciğer hastalığı erken tanısı için yöntem arayışı ve antidiyabetik tedavi seçenekleri / Banu Büyükaydın
11:00-11:15 S-027 Oral izotretinoin tedavisi alan hastalarda karaciğer enzim ve lipit değerlerinin yakın takibi gerekli mi? / Duygu Gülseren
11:15-11:30 S-029 Akciğer tutulumu olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olan Hastalarda Transaminaz Yüksekliğinin Prognozla İlişkisi / Halil İbrahim Yakar
11:30-11:45 S-030 Karaciğer Biyopsisi Sonrası İstirahat Pozisyonunun İşlem Sonrası Ağrı ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi / Hasan Yılmaz
11:45-12:00 S-034 Hepatoselüler Karsinomda Makrovasküler İnvazyon Varlığı Karaciğer Nakli İçin Kontrendikasyon mu? / Hikmet Aktaş
12:00-12:15 S-031 Kronik B Ve C Hepatitli Gebelerde Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi / Mustafa Akar
12:15-12:30 S-032 Kliniğimizde Tenofovir Alafenamid Fumarat Deneyimi / Pınar Gökçen
12:30-12:45 S-033 Gebeliğin intrahepatik kolestazında maternal ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi / Zeynep Soyman
12:45-13:00 Öğle arası
Oturum Başkanı: Zuhal Çalışkan
13:00-13:15 S-041 Ksantogranülomatöz kolesistit: 96 olgunun gözde geçirilmesi / Ayşe Nur Uğur Kilinç
13:15-13:30 S-028 Kist hidatik olgularında preoperatif değerlendirmede Real-Time Strain Elastografi metodunun yeri ve kullanımı / Emrah Karatay
13:30-13:45 S-003 Kolorektal Kanser Tanısında Abdominal Bilgisayarlı Tomografi ile Kolonoskopinin Karşılaştırılması / Fatma Esra Bahadır Ülger
13:45-14:00 S-018 Hemoroidal Hastalıkta Minimal İnvaziv Girişim Olarak Lazer Hemoroidoplasti / Hüseyin Kazim Bektaşoğlu
14:00-14:15 S-037 Tümör tomurcuklanmasının pre-operatif biyopsi örneklerinde tanımlanması, erken evre (pN0) kolon kanserlerinde yüksek riskli hastaları belirlemek için yararlı bir prognostik belirteçtir / Mehmet Zengin
14:15-14:30 S-019 Evre II/III Kolon Kanserli Postmenopozal Kadın Hastalarda Kötü Prognozun Öngörülmesinde Kansere Bağlı Enflamatuar Hücrlerinin Rolü / Mehmet Zengin
14:30-14:45 S-020 rektal kanserlerde sağkalım ve lokal nüksün retrospektif incelenmesi / Murat Mehmet Çağ
14:45-15:00 S-043 Laparoskopik kolesistektomi sırasında batın içerisine sızan safra ve taşların batın içi etkilerinin deneysel çalışma ile gösterilmesi / Nihat Gülaydın
15:00-15:15 S-039 Erken mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarımızın klinik sonuçları / Orhan Uzun
15:15-15:30 S-008 Kas Retraksiyonu Endikasyonuyla Per-Anal Endoskopik Miyektomi (PAEM) Yapılan Rektosigmoid Adenom/Karsinomlarda Klinikopatolojik Özellikler / Orhun Çığ Taşkın
15:30-15:45 S-040 Sleeve gastrektomiden 5 yıl sonra görülen Barrett ülseri / Ozan Şen
15:45-15:00 S-044 Laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı planlanan ve asemptomatik kolelitiazisi olan morbid obezlerde aynı seansta kolesistektomi de gerekir mi? / Ozan Şen
15:15-15:30 S-045 Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrasında kolelithiazise yaklaşım / Sinan Ömeroğlu
15:30-15:45 S-022 Mezenterik iskemi ve mortaliteyi etkileyen faktörler / Yurdakul Deniz Fırat
26 Eylül Cumartesi / Salon D
Oturum Başkanı: Oğuzhan Öztürk
10:00-10:15 S-010 Gastrointestinal Sistem Kanamalarında ANKAFERD deneyimlerimiz / Ufuk Avcıoğlu
10:15-10:30 S-001 Periampuller divertikül endoskopik retrograd kolanjiopankreatografide kanulasyon başarısı ve komplikasyon sıklığını etkiler mi? / Bilal Toka
10:30-10:45 S-035 Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesine varis dışı üst gastrointestinal sistem kanama tanısı ile yatan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi / Burhan Sami Kalın
10:45-11:00 S-002 Alt gastrointestinal kanamalı hastalarımızın endoskopik bulguları / Deniz Öğütmen Koç
11:00-11:15 S-036 COVID 19 tanisi ile izlenen hastaların gastrointestinal semptomlarının değerlendirilmesi:Tek Merkez Deneyimi / Dilek Güller
11:15-11:30 S-042 Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşlemlerinde Sedasyon Uygulamasında “Entegre Pulmoner indeks”etkinliği / Ebru Tarıkçı Kılıç
11:30-11:45 S-009 Obez Hastalarda Mide Botilinum Toksin Enjeksiyonu Deneyimimiz / Sevil Özer Sarı
11:45-12:00 S-005 Antitrombotik ilaç kullanan hastalarda polipektomi sonrası kanama riski / Hilmi Bozkurt
12:00-12:15 S-007 Hakkari’de Gastrointestinal Kanserin Endoskopik Prevalansı / Mehmet Ali Kösekli
12:15-12:30 S-038 Helikobakter Pilori Tanısında Kullanılan İnvaziv Testlerin (Histopatoloji, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Başarısı ve Bu Testleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / Mustafa Akar
12:30-12:45 S-004 Sedasyonsuz yapılan özofagogastroduodenoskopide hastalara uygulanan %10 Lidocaine mukozal anestezik maddesinin dozu ve işlem kalitesinin karşılaştırılması / Harun Erdal
12:45-13:00 Öğle arası
13:00-13:15 S-006 Kolonoskopi Yapılan 65 Yaş Üzeri Hastalardaki Poliplerin Özellikleri ve Patolojik Değerlendirme Sonuçları / İbrahim Doğan
13:15-13:30 S-011 Kolonoskopide İskemik Kolit Tespit Edilen Hastalar ile Deneyimimiz / Volkan Gökbulut
13:30-13:45 S-016 İnflamatuar barsak hastalığı tanılı ergenlere psikiyatrik bir bakış: pilot çalışma / İlknur Ucuz
13:45-14:00 S-012 İrritabl bağırsak sendromlu çocuklarda emosyonel regülasyon / Ferit Durankuş
14:00-14:15 S-013 RAND VSQ9 (visit-specific satisfaction questionnaire) Ölçeğinin Crohn Hastalarında Geçerlilik ve Güvenlik Çalışması / Hasan Yılmaz
14:15-14:30 S-014 Crohn Hastalığında Serum Histon H4 Düzeyleri Mukozal İyileşmeyi Öngörebilir mi ? / İbrahim Hakkı Köker
14:30-14:45 S-015 Ülseratif Kolitli hastalarda hastalık aktivitesini belirlemede noninvaziv bir belirteç olarak Plateletkrit / İlker Şen
14:45-15:00 S-017 Aktif Crohn Hastalığında Potansiyel Marker olarak MPV / Kader İrak
15:00-15:15 S-021 Çölyak Hastalığı Olan Erişkin Hastaların Tanı Anında Kemik Mineral Dansitesi Sonuçlarının Analizi / Süleyman Sayar
15:15-15:30 S-046 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uygulama Eğitimi Gören Öğrencilerin Enteral Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi / Güldan Kahveci
15:30-15:45 S-047 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü ile Beslenen Hastalara Bakım Veren Bireylerin Enteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi / Güldan Kahveci
15:45-15:00 S-048 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü ile Beslenen Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükünün Değerlendirilmesi / Mehtap Can